8-årig flicka vittnar om sexuellt ofredande på Arena badet i Skövde.
Tyvärr är det inte en rekommendabel familjeupplevelse att ta sina barn till badhus i Sverige längre. Kanske vår öppenhet och tolerans skall ha en gräns. Kulturkrockar kanske inte alltid är intressanta och spännande. Lösningen på denna typ av problem i de muslimska länder de nya spännande svenskarna kommer från är att ha könssegregerade badtider eller avdelningar, en idé som allt oftare lyfts i svenska badhus. Att det pågår en islamisering i Sverige är dock en så kallad konspirationsteori enligt den politiskt korrekta eliten. En teori man inte skall fästa någon uppmärksamhet vid.

Att lösa detta problem genom att införa separata badtider för svenskar och icke svenskar är enligt samma elit ett uttryck för rasism och har sin inspiration i vit makt rörelsen. Denna flicka som känner obehag i att bada med icke svenskar uttrycker med andra ord vit makt idéer och spelar de mörka krafterna i samhället i händerna om man skall tro alla konspirationsteoretiker som sitter i regering och riksdag. Kanske borde konspirationsteoretikerna i regering och riksdag bytas ut mot verklighetsförankrade politiker som lever i samma värld som denna flicka.

An 8-year old girl gives her account about sexual harassments she experienced in a public pool in Skövde. Unfortunately, it is no longer an advisable family activity to take children to one of the many public pools in Sweden. Maybe our openness and tolerance should have some limits. Maybe differences in culture is not always interesting and enriching. The solution to this type of problems in the Moslem world, where most of our new swedes originate, is to have total separation between the sexes, an idea which has become more and more common amongst pool management in Sweden. That there is an ongoing Islamization of the Swedish society is, according to the politically correct elite in Sweden, a so called conspiracy theory which deserves no attention. To solve this problem by introducing separation of cultures, and have pool times for swedes and non swedes is according to the same elite a racist idea with roots in the white supremacy movement. This girl who is uneasy to share the pool with non swedes harbours in other words white supremacist ideas which are playing into the hands of the dark forces of society if one is to believe all the conspiracy theorists who occupy the seats of power in Sweden. Maybe it is time to swap the conspiracy theorist occupying the Swedish government with politicians who deal with reality and who lives in the same world as this little girl.