I det här blogginlägger så vill jag väcka tanken kring begreppet assimilering. Jag har själv funderat mycket på begreppen Assimilering VS Integrering.  Antigen pratar folk om det ena än det andra men aldrig har jag hört någon säga att bägge begreppen faktiskt är bra och viktiga vid invandringen. Jag tänker så här att vid invandring är det viktigt att den enskilda personer anammar assimilering till våra lagar, regler och till det som för oss samman. Men integrering sker ju när personens kultur och värderingar är i samklang med det som vi kan acceptera. Nedan försöker jag mig på en förklaring.

De flesta tänker att det är integrering som gäller då alla är lika värda och ingen ska behöva ändra på sig. Men är det en bra inställning och är det verkligen så FN ser på saken i flyktingkonventionen?

Förenta Nationernas flyktingkonvention skrevs 1951 och uppdaterades genom ett tilläggsprotokoll 1967. I originaltexten står det följande att läsa i artikel 34:
“The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceeding.”
Den svenska översättningen stämmer inte med vad som faktiskt står i ursprungs konventionen. I den svenska versionen står det införliva istället för assimilera. Söker man en synonym till assimilera så får man fram införliva, om man söker synonymer till införliva så får man fram både assimilera och integrera. så långt är det inte något konstigt men söker man en synonym till integrera så får man fram införliva men inte assimilera. Det kan tyckas vara semantik men betydelsen av orden, och det faktum att ursprungstexten på orginalspråken säger assimiliera, blir uppenbar ifall man betänker att det i alla kulturer finns värderingar och normer som inte gagnar varandra.

Assimilering handlar inte om att någon som kommer till Sverige fullständigt ska överge sin kultur, traditioner eller normer.  Den som kommer till vårt land och får stanna, har även rätten och skyldigheten att införlivas (assimileras) i värdlandets redan existerande gemenskap. Som exempel kan nämnas hedersreletarat våld och förtryck, detta är normer och kulturyttringar som inte bör integreras in i det svenska samhället, utan här krävs att individen/gruppen assimilerar sig i in i Sveriges lagar, normer, kultur och synen på den fria individen. Helt enligt FNs mänskliga rättigheter och det svenska sättet att leva. Om vi skulle anamma integrering av hedersförtryck och våld då får vi ju ett samhälle som inte står upp för de mänskliga rättigheterna, så därför blir assimilering ett realistiskt krav.

I sådana fall handlar det om att den som invandrar överger nått destruktivt genom att assimileras och vi står upp för de mänskliga rättigheten.

I sverige följer vi de mänskliga rättigheterna, vi accepterar inte att någon familjemedlem bestämmer över någon annan familjemedlems frihet och rättighet att älska vem man vill. Vi har inte ett synsätt där vi som familj tror oss ha rätten över kvinnans fria vilja att gifta sig med vem hon vill. Vi har inte som norm att utföra våld och mord för att rädda familjens heder ifall kvinnan inte följer familjens direktiv.

Att ge nya svenskar förutsättningar för att lättare anpassa sig till det nya samhället genom klara direktiv är inte något konstigt. Så helt enkelt, vi vill inte integrera hedersförtryck och våld, utan vi vill att den som invandrar assimilerar vårt sätt att värna om kvinnor och barns rättigheter.

Ytterligare ett exempel om hur assimiliering sker helt naturligt i vardagen.

Om en människa som tidigare tillbett djävulen börjar gå till kyrkan för att få vägledning i den kristna tron så kommer den att få det. Den sökande människan kommer förhoppningsvis, om den själv vill, att assimileras in i de kristna värderingarna och normerna som råder i den kyrkan. Är en kristen tro och tillbedjan av gud bättre än tillbedjan av djävulen? Vi hoppas givetvis att en tro på gud är bättre än en tro på djävulen men oavsett vilket så kommer inte djävulsdyrkan att integreras in i kyrkan, en djävulsdyrkare som vill ingå i den kristna gemenskapen måste anpassa sig och assimilieras in i den kristna tron och utifrån det överge sin gamla tro. Assimilering är inte något konstigt, det är ett säkrare och snabbare sätt att införlivas i en grupps gemenskap, lagar, normer och värderingar än integration.

Är det inte dags att vi börjar prata om både rättigheter och skyldigheter som invandrarna har när de ska assimilera sig till de lagar och normer vi har i Sverige?